10/08/2011

Ban Điều Hành Mới

C6 mới vào. Ban Điều Hành mới cũng đang được thành lập.
Mỗi lần có nhiều người cùng làm việc là mình cảm thấy khí thế hơn.
Làm được nhiều việc hơn. Đó cũng là động lực thúc đẩy mạnh.

Cùng bước nào!